ข้อมูลเกี่ยวกับศูนย์

ประวัติความเป็นมา

          มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา 10 แห่ง ขึ้นในภูมิภาคเพื่อเป็นเสมือนตัวแทนของมหาวิทยาลัย ในการให้บริการแก่นักศึกษาและประชาชนทั่วไป แต่ละแห่ง รองรับการให้บริการครอบคลุมพื้นที่  5 – 10 จังหวัด โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2534 เปิดให้บริการแห่งแรกที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ. 2540 เปิดให้บริการเพิ่มขึ้นที่จังหวัดเพชรบุรี นครสวรรค์ อุบลราชธานี และสุโขทัย ปี พ.ศ. 2541 เปิดให้บริการที่จังหวัดอุดรธานี ลำปาง ปี พ.ศ.2542 เปิดให้บริการที่จังหวัดจันทบุรี ยะลา ปี พ.ศ.2543 เปิดให้บริการที่จังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นแห่งที่ 10
          ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา เป็นหน่วยงานหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค เพื่อทำหน้าที่สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาทางไกล สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ 6 ถนนท่าสาป-ลำใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา มีเนื้อที่ประมาณ 16 ไร่ 1 งาน ซึ่งได้รับบริจาคจากบริษัทเอกชนในท้องถิ่น งบประมาณที่ใช้ในการก่อสร้าง จำนวน 29,924,339 บาท
          มหาวิทยาลัยได้ประกาศจัดตั้งศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา เมื่อวันที่  1 กรกฎาคม 2540 เดิมชื่อ “ศูนย์วิทยพัฒนาบริการ มสธ.จังหวัดยะลา ” เมื่ออาคารศูนย์ฯ ก่อสร้างแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2541 ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้เปิดดำเนินการให้บริการนักศึกษาและประชาชนทั่วไป เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2542 ตามบทบาทในภารกิจและวัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง โดยดูแลรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ 7 จังหวัดในเขตภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สงขลา และสตูล ต่อมาศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ยะลา ได้รับมอบหมายให้ดูแลรับผิดชอบในการให้บริการนักศึกษาเพิ่มอีก 2 จังหวัด คือ พัทลุง และ ตรัง ตามประกาศมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เรื่องจัดสายงานและกำหนดเขตพื้นที่รับผิดชอบของศูนย์วิทยพัฒนา ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551   และต่อมาวันที่ 14 มกราคม 2564 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น ” ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ ” 
          โดยมีภารกิจในการ ให้บริการห้องสมุดและสื่อการศึกษา บริการแนะแนวการศึกษา บริการงานทะเบียนนักศึกษา บริการจำหน่ายใบสมัคร และรับนักศึกษาใหม่ บริการห้องประชุมในกิจกรรมการเรียนการสอน บริการห้องคอมพิวเตอร์ในการจัดการสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคล(Walk in-exam) ทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ(STOU-EPT) บริการให้เช่าห้องคอมพิวเตอร์สำหรับการอบรม และบริการให้เช่าห้องประชุมแก่บุคลากรภายนอกเพื่อจัดประชุมต่าง ๆ รับผิดชอบพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดนใน 5 จังหวัด   ได้แก่  ยะลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล และสงขลา
ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา แบ่งส่วนการบริหารงานออก เป็น 3 งาน คือ
      1.งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป
      2.งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น
      3.งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
      โดยมีผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้รับมอบนโยบายจาก รองอธิการบดี ที่อธิการบดีมอบหมายให้กำกับดูแล ซึ่งปัจุบันอยู่ในการกำกับดูแล ของรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ปณิธาน

       มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชในฐานะเป็นมหาวิทยาลัยในระบบเปิด ยึดหลักการศึกษาตลอดชีวิต มุ่งพัฒนาคุณภาพของประชาชนทั่วไป เพิ่มพูนวิทยฐานะแก่ผู้ประกอบอาชีพและขยายโอกาสทางการศึกษาต่อสำหรับผู้สำเร็จมัธยมศึกษา เพื่อสนองตอบความต้องการของบุคคลและสังคม ด้วยการจัดระบบการเรียนการสอนทางไกล ซึ่งใช้สื่อสิ่งพิมพ์ วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ และวิธีการอื่นที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียนตามปกติ

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นเลิศด้าน บริการการศึกษา พัฒนาเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาสำหรับทุกคน

พันธกิจ (Mission)

  1. บริการการศึกษาแก่นักศึกษาและประชาชน
  2. ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอนของ มสธ.
  3. สร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการให้บริการการศึกษาทางไกล
  4. อนุรักษ์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสนับสนุนและรองรับกิจกรรมการเรียนการสอน การฝึกอบรมและงานบริการการศึกษาในระบบการสอนทางไกล
  2. เพื่อเป็นตัวแทนในการให้บริการสื่อการศึกษาและเทคโนโลยีต่างๆ ของมหาวิทยาลัย
  3. เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยในระดับภูมิภาค
  4. เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของชมรมนักศึกษา ชมรมบัณฑิต สมาคมสุโขทัยธรรมาธิราช และองค์กรอื่นที่มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
  5. เพื่อดำเนินกิจกรรมอื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยมอบหมาย