อัตราค่าเช่าห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์

ส่วนราชการของมหาวิทยาลัย

อัตราค่าบริการ

คิดค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรม ชั่วโมงละ 14 บาท

ค่าบริการอื่นๆ
ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องฝึกอบรม 300 บาท/คน/วัน

หน่วยงาน-บุคคลภายนอก

อัตราค่าบริการ

คิดค่าบริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่องพร้อมอุปกรณ์ในห้องฝึกอบรม ชั่วโมงละ 20 บาท/คน

ค่าบริการอื่นๆ
ค่าบริการสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลห้องฝึกอบรม 300 บาท/คน/วัน

ค่าใช้จ่ายในการขอใช้ห้องคอมพิวเตอร์ 1,500 บาท/ครั้ง