ที่อยู่ : ศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา
6/1 หมู่ 6 ถนนท่าสาป-ลำใหม่ ตำบลพร่อน อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95160 หรือตู้ ปณ. 95 ปรจ.ยะลา
โทรศัพท์ 073264014-016 โทรสาร 073-264017

อีเมล์ : yl.adoffice@stou.ac.th

 Facebook :https://www.facebook.com/groups/Yala.stou