แนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา ประจำปี 2566 (เกษตรศาสตร์และสหกรณ์) ณ เรือนจำกลางยะลา

แนะแนวร่วมกับอาจารย์สาขาวิชา ประจำปี 2566 (เกษตรศาสตร์และสหกรณ์) ณ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ ยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา (ทหารเกณฑ์) ของ กศน.อ.หาดใหญ่  ณ ค่ายเสนาณรงค์

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยสาธารณสุขสิริธร ยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับบุคลากรสิบเอกค่ายมหาจักรีสิรินธร ร.5 พัน 3 อ.นาทวี จ.สงขลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนปัตตานี

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดปัตตานี

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 5 อ.กาบัง จ.ยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักเรียนชั้น ม. 4 โรงเรียนยะหาศิรยานุกูล อ.ยะหา จ.ยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา กศน. อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่กลุ่มเกษตรกร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ในการประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 7 อ.ยะหา จ.ยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับผู้ต้องขังในเรือนจำจังหวัดสตูล

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนชั้น ม.4-6 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จ.สตูล

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-5 โรงเรียนสตูลวิทยา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับผู้ต้องขัง เรือนจำกลางยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. โครงการอายุ 18 ปีขึ้นไปทดลองเรียนกับ มสธ. ให้แก่ผู้ต้องขังเรือนจำกลางสงขลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยชุมชนนราธิวาส ในกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-6 โรงเรียนเดชะปัตนยานุกูล

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักเรียนชั้น ม.4-6 โรงเรียนเตรียมวิทยา อ.มายอ จ.ปัตตานี

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนชั้น ม.6 โรงเรียนสตรีอิสลามวิทยามูลนิธิ

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียน กศน. อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนยะลา 

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสตูล

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดยะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนนราธิวาส

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราสิกขาลัย จังหวัดนราธิวาส

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนสตรียะลา

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา

รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาทางไกลของ มสธ. ให้แก่นักศึกษา วิทยาลัยชุมชนสงขลา

แนะแนวการศึกษาของ มสธ. ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ศึกษานอกระบบ

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนนราธิวาส

แนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. ให้กับนักเรียนนายสิบ ศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธร 9

สำนักงานเกษตรจังหวัดยะลา เข้ามาสอบถามเรื่องการเรียนการสอนระดับปริญญาโท

แนะแนวการศึกษา ในโครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ศึกษานอกระบบ ณ กศน.กาบัง

แนะแนวศึกษาระบบการเรียนการสอนของ มสธ. ให้แก่นักศึกษา กศน.โคกโพธิ์ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่

รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาทางไกลของ มสธ. ให้แก่นักศึกษา กศน.นาทวี

แนะแนวการศึกษา โดยผ่านระบบ ZOOM  วิทยาลัยชุมชนสงขลา

แนะแนวการศึกษา โดยผ่านระบบ ZOOM วิทยาลัยชุมชนปัตตานี 

แนะแนวกิจกรรมปัจฉิมนิเทศแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปี 2563 วิทยาลัยชุมชนนราธิวาส 

รณรงค์ประชาสัมพันธ์แนะแนวการศึกษาทางไกลของ มสธ. ให้แก่เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน