ร่วมประชุมหารือการเบิกจ่ายเงินรายได้มหาวิทยาลัยกับกองคลังของ มสธ.

ร่วมประชุมชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2567

เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อส่งเสริมการดำรงอยู่โดยใช้หลักปรัชญา

ประชุมการทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2567

เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาคนและการพัฒนางานของ ศวช. เพื่อปรับแต่งแปลงโฉม มสธ.

เข้าร่วมอบรมการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรด้วย Yammer ผ่านระบบ Ms. Teams

เข้าร่วมอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบ Ms. Teams

อบรมการใช้งานระบบสารสนเทศการประเมินความพึงพอใจนักศึกษา ผ่านระบบ Ms. Teams

ติดต่อสถานที่ในการอบรมเศรษกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้ในเขตชุมชนที่ตั้งของศูนย์ฯ

เข้าร่วมอบรมให้ความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในของ มสธ. ประจำปี 2565

เข้าร่วมอบรม เตรียมความพร้อมก่อนสอบออนไลน์ สำหรับบุคลากร ศวช.มสธ. ผ่านระบบ Ms. Teams

อบรมการสร้างแบบสอบถามออนไลน์ ด้วย Microsoft Forms ผ่านระบบ Ms. Teams

อบรม Microsoft Teams เพื่องานประชุมออนไลน์และการเรียนการสอน 

เข้าร่วมสัมมนาโครงการ เรื่องถอดรหัสความสำเร็จ การสร้างเครือข่ายและชุมชนสัมพันธ์ ผ่านระบบ Microsoft Teams

เข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx ประจำปีการศึกษา 2563

จัดโครงการ “เกษตรอินทรีย์ วิถีแห่งความสุข ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

เข้าร่วมรับฟังการปรับแต่งแปลงโฉมของมหาวิทยาลัย สำหรังบุคลากรสายสนับสนุน