สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

สมาชิกสามัญ ได้แก่
  1. นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อายุการเป็นสมาชิกตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย ใช้หลักฐานการสมัคร บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวนักศึกษา หรือ หลักฐานการสมัครนักศึกษา หรือ หลักฐานการลงทะเบียนเรียน และ รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
  2. บุคลากรประจำ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 5 ปี ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย อายุการเป็นสมาชิก คราวละ 1 ปี
  3. อาจารย์พิเศษ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
  4. บุคคลเกษียณอายุราชการ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
  5. ลูกจ้างชั่วคราวรายปีและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
สมาชิกสมทบ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
  1. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
  2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
  3. ค่าธรรมเนียมสมาชิกห้องสมุด 200 บาทต่อปี
  4. ค่าประกันความเสียหาย 500 บาท (คืนให้เมื่อพ้นจากการเป็นสมาชิกหากไม่มีความเสียหายใดๆ เกิดขึ้น)

การเป็นสมาชิกห้องสมุด

การอ่านภายในห้องสมุด

บุคคลทั่วไปและสมาชิกห้องสมุดทุกประเภท สามารถเข้าใช้งานการอ่านภายในห้องสมุดได้ทุกคน

lib4
lib5

การยืมทรัพยากรสารสนเทศ

1. นักศึกษาระดับปริญญาตรี   จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม 14 วัน

2. นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  จำนวน 10 เล่ม ระยะเวลาการยืม 14 วัน

3. สมาชิกสมทบ  จำนวน 5 เล่ม ระยะเวลาการยืม 14 วัน

4. บุคคลทั่วไป    ไม่สามารถยืมได้

การบริการสืบค้นสารสนเทศออนไลน์

บุคคลทั่วไป นักศึกษาทุกระดับ และสมาชิกห้องสมุดทุกประเภท สามารถเข้าใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อสืบค้นสารสนเทศออนไลน์ ในการทำวิจัยหรือรายงานต่างๆได้ 

S__6455331
S__6455332

เปิดให้บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.

หยุดวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 073-264014 -016 ต่อ 113