ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมพญาตานี

พบปะเครือข่ายทางการศึกษา วิทยาลัยชุมชน จังหวัดปัตตานี

พบปะเครือข่ายและแนะแนวการศึกษาหลักสูตร มสธ. โรงเรียนมหาวชิราวุธ

พบปะเครือข่ายมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ร่วมเป็นเจ้าภาพการจัดกิจกรรมพบปะยามเช้า ครั้งที่ 1/2566

พบปะเครือข่ายห้องสมุดประชาชน จ.สตูล (มุม มสธ.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พบปะเครือข่ายเพื่อการแนะแนว โรงเรียนพิทยาสรรค์ จ.สตูล

พบปะเครือข่ายเพื่อการแนะแนว โรงเรียนสตูลวิทยา

พบปะเครือข่ายประชาสัมพันธ์ สวท.ปัตตานี

สัมภาษณ์รายการวิทยุ ประเด็น “มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก้เรียนได้” ทางสถานีวิทยุโก-ลก 

พบปะเครือข่ายห้องสมุดประชาชน จ.สงขลา (มุม มสธ.) ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้

พบปะเครือข่ายสถานีวิทยุกระจายเสียง จ.สงขลา ให้สัมภาษณ์ การศึกษาทางไกล กับ มสธ. 

พบปะเครือข่ายวิทยาลัยชุมชนยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนคู่ขนานกับ มสธ.

พบปะเครือข่ายสถานีวิทยุโก-ลก พูดคุยในเรื่องของการจัดรายการ “เวลา มสธ.” 

พบปะเครือข่ายห้องสมุดประชาชน อ.สุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส

พบปะเครือข่ายโรงเรียนมัธยม จังหวัดยะลา

ร่วมกิจกรรมจิบน้ำชายามเช้า ของหน่วยงานราชการทางด้านการศึกษา จ.ยะลา

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬารวมพลคนยะลา 2 ณ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตยะลา

พบปะพูดคุยโครงการความร่วมมือทางวิชาการ กับ ผอ.กองส่งเสริมและสนับสนุนงานพัฒนาฯ ศอ.บต.

พบปะเครือข่ายทางการศึกษา จ.นราธิวาส เพื่อร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลการเรียนคู่ขนาน

พบปะเครือข่ายห้องสมุดประชาชน จ.นราธิวาส (มุม มสธ.) แลกเปลี่ยนเรียนรู้และมอบวารสารฉบับย้อนหลัง

เข้าร่วมประชุมกับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา เพื่อสร้างความเข้าใจ

เข้าร่วมกิจกรรม U2T for BCG Fair @YRU ร ลานวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานพบปะยามเช้า ร่วมกับเครือข่าย

มอบวารสารฉบับย้อนหลังให้กับห้องสมุดประชาชน จ.ยะลา

พบปะเครือข่ายและแสดงความยินดีกับ รักษาการราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา

ร่วมประชุมเครือข่ายโรงเรียนบันนังสตาวิทยา อ.บันนังสตา จ.ยะลา

พบปะเครือข่ายศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลา เขต 2

พบปะเครือข่ายและร่วมประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา

ร่วมต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อว. ในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน แก่มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลาและผู้เข้าร่วมต้อนรับ

พบปะเครือข่ายห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา เพื่อแลกเปลี่ยนการให้บริการสื่อการศึกษา มสธ. และจัดกิจกรรมต่างๆ

ร่วมประชุมกับสำนักการศึกษาต่อเนื่องและหน่วยงานต่างๆ ในจังหวัดสตูล เพื่อหารือจัดเตรียมความพร้อมการจัดพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ประจำปี 2565

เข้าร่วมกิจกรรม 130 ปี วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2565 

พบปะพูดคุยเรื่องการสร้าง MOU ในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการศึกษา ให้กับ นักเรียน พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กับคณะวิทยากาอิสลาม มอ.ปัตตานี

ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่า (ตามนโยบายจังหวัดยะลา ที่มอบหมายให้หน่วยงานราชการ ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐิน ผ้าป่า วัด ที่ไม่มีเจ้าภาพ ประจำปี 2564)

ร่วมประชุมความร่วมมือ เพื่อจัดทำหลักสูตร joint degree อิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาเกษตร กับคณะวิทยากาอิสลาม มอ.ปัตตานี

เข้าพบปะพูดคุย กับ นายชนธัญ แสงพุ่ม รองเลขาธิการ ศอ.บต. และคณะ  เกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตร อิสลามศึกษาเพื่อพัฒนาการเกษตร

ประชุมหารือความร่วมมือ เพื่อสนับสนุนการศึกษาทางเลือกแก่นักศึกษาไทยจังหวัดชายแดนภาคใต้ในต่างประเทศ

ตัวแทนของหน่วยงาน เข้าร่วมประชุมการจัดสรรวัคซีนสำหรับสถาบันอุดมศึกษา/หน่วยงานในต่างจังหวัด 

มอบหนังสือ “กลบท อักษรกลอนตาย” พระราชนิพนธ์ ของรัชกาล 3 ให้แก่ห้องสมุดประชาชนจังหวัดยะลา

รณรงค์และประชาสัมพันธ์หลักสูตร “ผู้จัดการเรียนรู้สำหรับผู้สูงอายุ” แก่เครือข่าย สกสค.