ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2566ห้องสมุดประชาชน จ.ปัตตานี และห้องสมุดประชาชน จ.สตูล

จัดสอบตามความพร้อมของนักศึกษารายบุคคลด้วยคอมพิวเตอร์ (Walk-in Exam) ภาค 2/2565

จัดรายการ ช่างคิดช่างคุยกับเพื่อน มสธ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ยะลา

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2566ห้องสมุดประชาชน จ.ปัตตานี และห้องสมุดประชาชน จ.สตูล

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2563-2564

กิจกรรมฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพชมรมนักศึกษา มสธ. จังหวัดยะลา ร่วมกับฝ่ายแนะแนวการศึกษา

จัดรายการ ที่นี่ มสธ. ยะลา EP.1 พบกับสาระดีๆ ในรั้ว มสธ. ผ่าน Facebook Live

จัดรายการ ที่นี่ มสธ. ยะลา EP.2 พบกับสาระดีๆ ในรั้ว มสธ. ผ่าน Facebook Live

จัดรายการ ที่นี่ มสธ. ยะลา EP.3 พบกับสาระดีๆ ในรั้ว มสธ. ผ่าน Facebook Live

กิจกรรมเสริมสร้างศักยภาพการศึกษาด้วยตนเองในระบบการศึกษาทางไกล ปีการศึกษา 2565

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ห้องสมุดเทศบาลเมืองเบตง

จัดรายการ ช่างคิดช่างคุยกับเพื่อน มสธ. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย ยะลา

กิจกรรมส่งเสริมความสำเร็จพี่ช่วยน้อง ประจำภาคเรียน 1/2565 ชุดวิชา 10151 ไทยศึกษา

บันทึกเสียงสัมภาษณ์ประเด็น มสธ. ที่ไหนเวลาใด ใครก้เรียนได้ ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.สตูล

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ห้องสมุดประชาชน อ.สุไหงโก-ลก

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ห้องสมุดประชาชน จ.นราธิวาส

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2565 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

จัดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (STOU E-Testing) ให้แก่กลุ่มกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2565 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2565 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ให้สัมภาษณ์ “มสธ. ที่ไหน เวลาใด ใครก้เรียนได้” สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ยะลา

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2565 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

จัดประชุมฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. ยะลาและเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม

โครงการ มสธ. จิตอาสาร่วมกันทาสีรั้วโรงเรียนเพื่อน้อง

โครงการ “มสธ.สานสัมพันธ์ สู่วันแห่งความสำเร็จ ปี 65”

โครงการสร้างสานสัมพันธ์กับนักศึกษา มสธ.ปัจจุบัน (กลุ่มกำนัน) ประจำปี 2565

จัดประชุมฟื้นฟูชมรมบัณฑิต มสธ. ยะลาและเลือกคณะกรรมการบริหารชมรม

ฝึกซ้อมย่อยพิธีพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2561-2562

ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการบัณฑิตอาสา ปีการศึกษา 2565

จัดประชุมเชิงปฎิบัติการผู้นำชมรมนักศึกษา มสธ. ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 5 จังหวัด ประจำปี 2564

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ให้บริการการศึกษา รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564 ในพื้นที่เขตรับผิดชอบ 5 จังหวัดภาคใต้ชายแดน

ร่วมจัดนิทรรศการเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ตามนโยบายของรัฐบาล