อัตราค่าเช่าห้องประชุม ห้องสัมมนา

ห้องประชุมศักดิเดชน์ (ห้องประชุมใหญ่)

อัตราค่าบริการ

เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

2,000 บาท

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

4,000 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 4 คน คนละ

350 บาท = 1,400 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 500 บาท)

ห้องประชุม สัมมนา 1-2 (ห้องประชุมขนาดกลาง)

อัตราค่าบริการ

เวลา  08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

1,000 บาท

เต็มวัน
เวลา  08.30-16.30 น.

2,000 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 2 คนละ

350 บาท = 700 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 200 บาท)

ห้องสัมมนาย่อย (จำนวน 4 ห้อง)

อัตราค่าบริการ

เวลา 08.30-12.00 น.
หรือ 13.00-16.30 น.

500 บาท

เต็มวัน
เวลา 08.30-16.30 น.

1,000 บาท

ค่าปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
ในวันหยุด/นอกเวลาราชการ

จำนวน 2 คนละ

350 บาท = 700 บาท

(เกินเวลาคิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท)