walk-in Exam
apply2023
banner_e-certificate
กำหนดการสอนเสริม-1-66
รับสมัครระดับบัณฑิตศึกษา 2566
sisa
banner_e-portal
Open chat ยะลา
รับสมัครสอบ EPT
previous arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

การให้บริการเช่าใช้ห้องประชุม/ห้องคอมพิวเตอร์