EIT
เลือกแผน 2-66
2567-บัณฑิต
กำหนดส่งกิจกรรมประจำชุดวิชา 2-66
stou modular promote
banner_e-certificate
sisa
banner_e-portal
Open chat ยะลา
รับสมัครสอบ EPT
previous arrow
next arrow

ข่าวสำหรับนักศึกษา

ตรวจสอบผลการสอบประจำภาคการศึกษา และผลสอบซ่อม

ตรวจสอบกำหนดการสอบและสนามสอบ

การให้บริการเช่าใช้ห้องประชุม/ห้องคอมพิวเตอร์