• หมวด 1 การนำองค์กร (Leadership)
  • หมวด 2 กลยุทธ์ (Strategy)
  • หมวด 3 ลูกค้า (Customers)
  • หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้ (Measurement, Analysis, and Knowledge Management)
  • หมวด 5 บุคลากร (Workfoece)
  • หมวด 6 ระบบปฏิบัติการ (Operations)
  • หมวด 7 ผลลัพธ์ (Results)