สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษายะลา ขอเช่าใช้ห้องคอมพิวเตอร์ ในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET)

โรงเรียนวารสารศาสตร์ลำใหม่ เช่าใช้ห้องประชุมศักดิเดชน์ เพื่อจัดโครงการบัณฑิตน้อย ประจำปี 2565

โรงเรียนพิกุลศาสน์วิทยา เช่าใช้ห้องประชุมศักดิเดชน์ จัดพิธีมอบวุฒิบัตร บัณฑิตสานฝันสู่ความสำเร็จ ประจำปีการศึกษา 2565

อบต.พร่อน เช่าใช้ห้องประชุมปาริชาต ในการจัดประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ

องค์การบริหารส่วนตำบลพร่อน เช่าใช้ห้องประชุมและดำเนินการประชุมอบรมแก่คณะกรรมการเลือกตั้งประจำหน่วย (กปน.) 

บริษัททรัพย์ปัญญา คอนซัลแตนท์ เช่าใช้ห้องสัมมนา

บริษัท คอนเนทชั่น พาวเวอร์ เช่าใช้ห้องประชุมศักดิเดชน์

สำนักสำรวจออกแบบของกรมทางหลวง ขอเช่าห้องประชุมศักดิ์เดชนื เพื่อจัดประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ