ดร. เสาวนิตย์ ทวีสันทนีนุกูล

ผู้อำนวยการศูนย์วิทยบริการและชุมชนสัมพันธ์ มสธ. ยะลา
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

งานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญ์ชิสา กานต์เนติพงศ์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้างานอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

นางพาสนา ปลื้มสำราญ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นางสาวลลิตา ดำจันทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

งานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

พี่กา

นางสาวบุณยนุช วุ่นสน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หัวหน้างานประสานเครือข่ายและชุมชนท้องถิ่น

งานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา

นางสาวณภัทร ไชยศิริ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติการ
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานบริการสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา